Easy Wash

Slamhantering

Easy Bio Clean utför slamhantering och torkning av slammassor med centrifuger. Centrifugerna är byggda på mobilt underlag och är lätta att förflytta från en plats till en annan. Därför kan vi erbjuda våra tjänster i hela Finland.

Processen separerar vatten ur slammassor med hjälp av polymerer och centrifug. Vatten som kommer från torkningsprocessen är, beroende på typ av slam, ofta tillräckligt rent för att efter analysering ledas vidare till avlopp. Den torkade massan samlas på flak direkt från centrifugen, som sedan transporteras till insamlingsplats eller slutdeponi. Avsevärda summor kan inbesparas i avfallsavgifter genom att vattnet avlägsnats och därmed blir totalmängden avfall mindre.

Slamtorkning lämpar sig för verksamhet som genererar slam som lagras i bassänger, cisterner och bör transporteras bort för hantering eller slutdeponi.
Att betala transport och avfallsavgifter för vatten är inte förnuftigt, därför är torkning av slam en utmärkt lösning.